Get Adobe Flash player

อบรม การใช้โปรแกรม Excel for Chemist

slide 700 Xls 300461

ภาควิชาเคมีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี และเคมีอุตสาหกรรม เรื่อง “การใช้โปรแกรม Excel for Chemist” 

ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน  2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

 

slide 700 Xls 300461