Get Adobe Flash player

วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

prince 25610704 crop

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มก.

 

prince 25610704

 

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มก.