Get Adobe Flash player

อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการเตรียมสารเคมี ครั้งที่ 1

cover safety 25610709

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการเตรียมสารเคมี ครั้งที่ 1 สำหรับนักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลองของภาควิชา

ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง 2A ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา: คณะกรรมการบริการวิชาการภาควิชาเคมี

 

 safety 25610709

1

2

3

 

ดูรูปถ่ายเพิ่มเติมที่นี่