Get Adobe Flash player

สกอ. ขอเชิญเสนอชื่อ และประวัติ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

news award

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงกำหนดให้สถานศึกษาที่มีความสนใจเสนอชื่อ และประวัติ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

สมัครตั้งแต่วันที่  15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561