Get Adobe Flash player

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2018

news conference

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2018 และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์และปากเปล่า ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ