Get Adobe Flash player

รับสมัครตัวแทนคณะเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2 (KUSAm#2)

KU news

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2 (KUSAm#2)
โดยนิสิตต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ และสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดทั้งสัปดาห์

สัมครภายในวันที่ 31 มกราคม 2562