Get Adobe Flash player

Digital Day การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยสื่อและเครื่องมือดิจิทัล

57372

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Digital Day#1: หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยสื่อและเครื่องมือดิจิทัล

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

57372