Get Adobe Flash player

การสมัครรับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ปี พ.ศ. 2562

news award

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2562  

ส่งการเสนอชื่อ หรือสมัครรับรางวัล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562