Get Adobe Flash player

กิจกรรมสบู่หอมพอเพียง ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก@SciKU62

sciku Ukids 25620210s

ภาควิชาเคมี  ร่วมโครงการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก@SCIKU ในกิจกรรม "สบู่หอมพอเพียง" โดยมี "ผศ.ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์" เป็นวิทยากร ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.

sciUkid 62 1

sciUkid 62 2

sciUkid 62 3

sciUkid 62 4

sciUkid 62 5

...ชมภาพทั้งหมด...