Get Adobe Flash player

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มก. เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด

KU news

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ของภาควิชาเคมี จำนวน 264 รายการ 

 

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  
 

 

 
  sale chem 2562