Get Adobe Flash player

พิธีไหว้ครู ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2562

KU news

คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ และห้อง 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาควิชาเคมี ประจำปี การศึกษา 2562  
 

Teacherday62

 
  Teacherday62tv1