Get Adobe Flash player

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์

ChemgoesOnline

คณาจารย์ภาควิชาเคมี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนออนไลน์ ด้วยแอป Teams ใน Office 365 KU for Education โดย ดร. สมเกียรติ นกบิน และ ผศ.ดร. พิบูลย์ พันธุ
ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

ChemgoesOnline

157555

messageImage 1584522451340