Get Adobe Flash player

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุภา หารหนองบัว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุภา หารหนองบัว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"

บุคลากรและนิสิต รวมทั้งศิษย์เก่าร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุภา หารหนองบัว หัวหน้าภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2553

 

ภาพแสดงความยินดี