Get Adobe Flash player

หัวหน้าภาควิชาเคมีคนใหม่


      ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วราภรณ์ พาราสุข ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 510/2557 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557