Get Adobe Flash player

ผลการพิจารณารางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560


ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณาจารย์ และศิษย์เก่าของภาควิชาเคมีทุกท่านที่ได้รับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณาจารย์ และศิษย์เก่าของภาควิชาเคมีทุกท่านที่ได้รับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ทุกท่านดังนี้

ผศ.ดร. พินทุ์สุดา วีรวัฒน์

    -

ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์

    -

ผศ.ดร. พิมพา หอมนิรันดร์

  3.2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และเป็น corresponding author ซึ่งมี Impact Factor ต่ำกว่า 3.5 ได้แก่
   -

ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว

   -

ศ.ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์

รศ.ดร. ภควดี สุทธิไวยกิจ

   -

รศ.ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ

  จำนวน 3 เรื่อง
   -

รศ.ดร. อรพินท์ เจียรถาวร

   -

ผศ.ดร. ธิตินันท์ กาพย์เกิด

   -

ผศ.ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์

   -

ผศ.ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร

  จำนวน 3 เรื่อง
   -

ผศ.ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี

   -

ดร. แมทธิว พอล กลีสัน

   -

ดร. ปณิทัต หาสิน

   -

ผศ.ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร

  จำนวน 2 เรื่อง

3.3 ผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และเป็น first author ซึ่งมี Impact Factor ต่ำกว่า 3.5 ได้แก่

   -

ผศ.ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ

3.4 ผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ได้แก่

   -

ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว

  จำนวน 6 เรื่อง
   -

รศ.ดร. ภควดี สุทธิไวยกิจ

  จำนวน 2 เรื่อง
   -

ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์

  จำนวน 2 เรื่อง
   -

ผศ.ดร. นัทธมน คูณแสง

  จำนวน 1 เรื่อง
   -

ผศ.ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร

  จำนวน 1 เรื่อง
   -

ดร. วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร

  จำนวน 1 เรื่อง
   -

ดร. สุธาสินี กิตยาการ

- รศ.ดร. อรพินท์ เจียรถาวร

- นายพชร ป้อมแสง

- น.ส. ฐิติมา สมบัติทัฬห

- น.ส. ณัฐชนิกาน ภิรมย์ภู่

- นายณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา

- นายนนต์ณณัฏฐ์ อยู่ยืน

- นางสาวปรียารัตน์ อ่อนคำ

- นายสรฉัตร ธารมรรค

- นางสาวกนกอร อยู่พิทักษ์

- นางสาวกัญพัชญ์ เยี่ยมสวัสดิ์

- นางสาวจิตพิศุทธิ์ พูลวงศ์

- นายอภิชัย มานะประเสริฐศักดิ์

- นางสาวณัฏฐณิชา นิรัติศัยวรกุล

- นางสาวปรมาภรณ์ โตสุวรรณ

- นางสาวศุภรัสมิ์ ค้ายาดี

- นางสาวกัญพัชญ์ เยี่ยมสวัสดิ์

- วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 23

- ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี รุ่น 16

- ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี รุ่น 20

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา วาจานนท์

- ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล

- ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว

18.1 อายุตำ่กว่า 40 ปี ได้แก่ ผศ.ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี

18.2 อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่ ผศ.ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร

ดร.สมเกียรติ นกบิน