Get Adobe Flash player

อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ

  • ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

 

 

  kritsana62 

ศ.ดร. กฤษณา ชุติมา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559

 
  scan248

ศ.ดร. บุญส่ง คาคงทิพย์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่วันที่  27  มิถุนายน 2562

 

ศ.ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562

 

ศ.ดร. ภควดี สุทธิไวยกิจ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่วันที่  27 มิถุนายน 2562

  • ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
   

ศ.ดร. ภควดี  สุทธิไวยกิจ

(ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ)

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

 
  scan248

ศ.ดร. บุญส่ง คงคาทิพย์

(ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ)

 

ศ.ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์

(ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ)

 

ศ.ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล

(ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ)

 

ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

  • ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 

รศ.ดร. พิมพา หอมนิรันดร์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 17  ตุลาคม 2561

ตามคำสั่ง มก. ที่  319/ 2563

   Pitak

รศ.ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ตามคำสั่ง มก. ที่  957/2562

     

รศ.ดร. นัทธมน  คูณแสง

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559

ตามคำสั่ง มก. ที่  2912/2560

 

รศ.ดร. อรพินท์ เจียรถาวรอรพินท์ เจียรถาวร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

รศ.ดร. วราภรณ์ พาราสุข

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

รศ.ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

  • ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

ผศ.ดร. ไชยา  ประสิทธิชัย

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่  8 ตุลาคม 2561

  4

ผศ.ดร. วีกิตติ์  ศิริศักดิ์สุนทร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่  28 สิงหาคม 2561

 

ผศ.ดร. ปณิทัต  หาสิน

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

 

ผศ.ดร. ธานิน   นานอก

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

 

ผศ.ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560

 

ผศ.ดร. จรรยา เจตนาเสน

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 7  สิงหาคม 2560

  4

ผศ.ดร. สุธาสินี กิตยาการ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558

  wci60

ผศ.ดร. วิชชา  อิ่มอร่าม

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559

   

ผศ.ดร. บุญธนา วรรณเลิศ

 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่29 กันยายน 2558

     

ผศ.ดร. ปกรณ์  วรรธนะอมร

 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558

 

ผศ.ดร. พิพัฒน์ คงประชา

 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   

 ผศ.ดร. พิมพา หอมนิรันดร์

 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

 

 

 ผศ.ดร. ประภาศิริ  พงษ์ประยูร

 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557

 

   

 ผศ.ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557

 

ผศ.ดร. ศุภกิจ อาชีวะวานิช

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. สุรชัย ธชีพันธ์

(ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ)

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. ธิตินันท์ กาพย์เกิด

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. พินทุ์สุดา วีรวัฒน์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. วิรัญญา แก้ววัฒนะ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. พิบูลย์ พันธุ 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. จักร แสงมา 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์