Get Adobe Flash player

อาจารย์ดีเด่นด้านการสอนนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1


ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอนนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

apisit1

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอนนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า