Get Adobe Flash player

นิสิตได้รับรางวัล Best research award


ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรศักดิ์ โซ่เงิน นิสิตปริญญาโท สาขาเคมีอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ได้รับรางวัล Best research award  จากการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง "Production of biodiesel from palm stearin using solid catalyst assisted with co-solvent" ในการสัมมนาวิชาการ "สัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก"  จัดโดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ  ในวันที่ 8 กันยายน 2560

Werasak 080960