Get Adobe Flash player

อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. และ รศ.


ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

  • ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 

รศ.ดร. นัทธมน  คูณแสง

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559

ตามคำสั่ง มก. ที่  2912/2560

ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2560

   
  • ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  wci60

ผศ.ดร. วิชชา  อิ่มอร่าม

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559

ตามคำสั่ง มก. ที่  2794/2560

ลงวันที่  14 พฤศจิกายน 2560

   

ผศ.ดร. บุญธนา วรรณเลิศ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่29 กันยายน 2558

ตามคำสั่ง มก. ที่ 430/2560

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม