Get Adobe Flash player

อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

 

 
  •  ผู้ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์
 
                             

ศ.ดร. ภควดี  สุทธิไวยกิจ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ตามคำสั่ง มก. ที่ 1067 / 2561

ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2561

 
   
  • ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

ผศ.ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ตามคำสั่ง มก. ที่ 2225 / 2561

ลงวันที่  21 กันยายน 2561

 

ผศ.ดร. จรรยา เจตนาเสน

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 7  สิงหาคม 2560

ตามคำสั่ง มก. ที่ 1458 / 2561

ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2561

 

ผศ.ดร. สุธาสินี  กิตยาการ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ 5  สิงหาคม 2558

ตามคำสั่ง มก. ที่ 267 / 2561

ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2561

   ดูเพิ่มเติม