Get Adobe Flash player

อาจารย์ได้รับรางวัลทุนวิจัยฯ จากมูลนิธิโทเร

cover 320 tora61

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. พิมพา  หอมนิรันดร์ ได้รับรางวัล ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จาก  มูลนิธิโทเรฯ สาขาเคมี โครงการ "การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ"

ในงานพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย ครั้งที่ 24 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม แอทธินี กรุงเทพฯ

024

ที่มา : http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=44242