Get Adobe Flash player

นิสิตภาควิชาเคมีได้รับรางวัลในการประชุมประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561

2561 award wcp3

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ทีมห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Popular vote) เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้แม่ข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายวีระศักดิ์ โซ่เงิน น.ส.อัญชุลี เพ็งสุข น.ส.อัจฉรีย์ รัฐวัฒนานนท์ ซึ่งมี ผศ.ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561 วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 2561 award wcp2

2561 award wcp1

2561 award wcp3