Get Adobe Flash player

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561

Jutarat 2561 1

ภาควิชาเคมีและชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 จากมูลนิธีส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัย เรื่อง “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน”

โดย ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ เป็นศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ ภายใต้การดูแลของ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี(VISTEC))

ปัจจุบัน ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ เป็นอาจารย์ที่สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

 Jutarat 2561 2

Jutarat 2561 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง