Get Adobe Flash player

ผลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 50

Chem olympic

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมผู้แทนนักเรียนไทยและคณะที่ปรึกษา ที่คว้ารางวัล 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม 2561

 •  คณะที่ปรึกษา 
   • 1.ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน (หัวหน้าทีม)
    2.ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร  อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองหัวหน้าทีม)
    3. ผศ.ดร.อมราวรรณ อินทศิริ (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)
    4. นายเจริญศักดิ์ เมืองแก้ว (ผู้จัดการทีม)
    5. รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข (Steering Committee)
  Chem olympic
 • ผู้แทนนักเรียนไทย จำนวน 4 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯ
  • 1. รางวัล 1 เหรียญทอง ได้แก่ นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย
   2. รางวัล 3 เหณียญเงิน ได้แก่ นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์, นายภัคพล ธาดาวศิณ และนายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร

CHEM olp61