Get Adobe Flash player

วช. ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยฯ ประจำปี 2562

FundVC2562

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 6 ทุน และระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ทุน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

  • ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยทางwww.nrct.go.th  และ www.nrms.go.th

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ประเภทบัณฑิตศึกษา

  • ระดับปริญญาโท จำนวน 6 ทุน ได้แก่
       1. น.ส. ละอองดาว วิถี      โดยมี   ผศ.ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  2.   น.ส. เหมือนฝัน กลัดแก้ว   โดยมี  ดร. ปณิทัต หาสิน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  3.  น.ส. อนัญญา ธิบดี    โดยมี  ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  4.  น.ส. พรพิมล สระทองล้วน    โดยมี  ดร. ปณิทัต หาสิน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  5. นายพีรสุต ศรีสุวรรณ   โดยมี  ผศ.ดร. ศุภกิจ อาชีวะวานิช  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  6. น.ส. ทัศนีย์ อาหวัง    โดยมี  ผศ.ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ทุน ได้แก่

 

      1.   น.ส. ภคินี ศรีละออง     โดยมี  ผศ.ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  2.  น.ส. กุลธิดา พรมสุข    โดยมี  ผศ.ดร. ปกรณ์ วรรธนะอมร  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  3.  น.ส. สุภาวดี ไทรนิ่มนวล    โดยมี  ผศ.ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. น.ส. อัญชุลี เพ็งสุข    โดยมี  ผศ.ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  •  บัณฑิตวิทยาลัย มก. ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยฯ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

FundVC2562