Get Adobe Flash player

นิสิตภาควิชาเคมีได้รับรางวัลในในการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561

Award 25610921

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ทีมห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Popular vote) เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้แม่ข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายวีระศักดิ์ โซ่เงิน น.ส.อัญชุลี เพ็งสุข น.ส.อัจฉรีย์ รัฐวัฒนานนท์ ซึ่งมี ผศ.ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Award 25610921 1

Award 25610921