Get Adobe Flash player

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับ "ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 16

1

ภาควิชาเคมีและชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ ที่ได้รับ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จาก ผลงานวิจัยหัวข้อ “การสังเคราะห์อิแนนทิโอเมอร์และการแยกไครัลโมเลกุลด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าบนขั้วโลหะเคมีไฟฟ้า”

โดย ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ เป็นศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ ภายใต้การดูแลของ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี(VISTEC))

ปัจจุบัน ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ เป็นอาจารย์ที่สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

2

5

3

4

ขอบคุณภาพจาก : สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)