Get Adobe Flash player

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

pITAK62

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

 

  AssitPITAK62   
   ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561