Get Adobe Flash player

ดร. ธานิน นานอก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

Ass Tanin 62m

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานิน  นานอก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

 

  Ass Tanin 62m   
  ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานิน  นานอก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560