Get Adobe Flash player

ดร. ปณิทัต หาสิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

Assist Panitat 2562m

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิทัต หาสิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

 

  Assist Panitat 2562m   
  ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิทัต หาสิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2560