Get Adobe Flash player

นักเรียนไทย คว้า 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงินในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

S 13910076

สสวท. ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2562 โดยมอบ ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีมพร้อมคณะ นำผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 คน โดยได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน

 

 

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2562 นั้น

การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 309 คน จาก 80 ประเทศ และมีประเทศร่วมสังเกตการณ์โดยไม่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีกจำนวน 6 ประเทศ
ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลแบ่งออกเป็นเหรียญทองจำนวน 37 คน เหรียญเงินจำนวน 64 คน เหรียญทองแดง จำนวน 95 คน และเกียรติคุณประกาศจำนวน 23 รางวัล
โดยประเทศไทยส่งผู้แทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 คน และได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ซึ่งมีรายชื่อนักเรียน ดังนี้
1. นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์  รร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
2. นายชลภัทร วรงค์ชยกุล รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
3. นายภัคพล ธาดาวศิณ รร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
4. นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร รร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน

โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่
1. ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีม
2.ผศ.ดร.ปณิทัต หาสิน   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรองหัวหน้าทีม
3. ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม
4. นายเจริญศักดิ์ เมืองแก้ว สสวท. เป็นผู้จัดการทีม
5. ดร.ณิชนันทน์ เทพรังษิกุล เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมูลนิธิ สอวน.
6. ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น steering committee การแข่งขัน IChO ครั้งที่51

 
   S 13910076  
  S 13983768