Get Adobe Flash player

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562"

scan066  ภาควิชาเคมีและชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ ที่ได้รับ “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี 2562 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ เป็นศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ ทำงานวิจัยด้านวัสดุกราฟีน สัสดุนาโน และวัสดุผสมระดับนาโนหลากหลายชนิดสู้นวัตกรรมอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงไฟฟ้าเคมี สรุปได้ดังนี้
1. อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าของวัสดุผสมของกราฟีนแอโรเจล เพื่อสร้างนวัตกรรมการเก็บพลังงานไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศในระยะยาว
2. แนวคิดใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประจุไฟฟ้าของอุปกรณ์เก็บพลังงานด้วยแสงอาทิตย์
3. แบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ซัลเฟอร์
4. ตัวเร่งปฏิการิยาสองหน้าที่ำหรับแบตเตอรี่ชนิดโลหะ-อากาศ
5. เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัดอะฟลาทอกซิน บี 1

 

 
  scan066  
  S 2498583  
   S 2498582  
  ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ไทยรัฐออนไลน์  
  ที่มาจากหนังสือ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562", มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562