Get Adobe Flash player

ดร. วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 
Assit wks 25620917sl

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีกิตติ์  ศิริศักดิ์สุนทร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561

560

 

  Assit wks 25620917sl   
  ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีกิตติ์  ศิริศักดิ์สุนทร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561