Get Adobe Flash player

ดร. ไชยา ประสิทธิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 
Assit Chaiya

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ประสิทธิชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561

560

 

  Assit Chaiya   
  ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ประสิทธิชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8  ตุลาคม 2561