Get Adobe Flash player

ผศ.ดร. พิมพา หอมนิรันดร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 
Assoc Pimpa

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพา  หอมนิรันดร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

560

 

  Assoc Pimpa   
  ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพา  หอมนิรันดร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม  2561