Programs

ในวันปฐมนิเทศ นิสิตใหม่จะได้ร่วมวางแผนการลงทะเบียนกับอาจารย์ประจำสาขาของนิสิต ซึ่งโดยทั่วไปนิสิตจะใช้เวลาเรียนรายวิชาศึกษาทั้งหมดภายในปีการศึกษาแรก สำหรับหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์ นิสิตสามารถใช้เวลาระหว่างภาคการศึกษาแรกติดต่อสัมภาษณ์อาจารย์ที่นิสิตสนใจจะทำวิทยานิพนธ์ด้วยในสาขาที่สมัครเข้ามา หลังจากเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว นิสิตควรแต่งตั้งกรรมการประจำตัวนิสิตภายในภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เข้าศึกษา