Scholarships & Stipends

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย (Stipends)

นิสิตทุกคนสามารถสมัครทุนผู้ช่วยสอน (teaching assistantships) ของภาควิชาเคมีได้โดยต้องผ่านการอบรมเป็นผู้ช่วนสอนก่อนโดยจะได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากำหนด นอกจากนี้นิสิตอาจสามารถรับทุนผู้ช่วยวิจัย (research assistantships) จากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน

ทุนการศึกษา (Fellowships/Scholarships)

นิสิตในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในโครงการต่อไปนี้สามารถสมัครรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนเหล่านี้ได้ โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนและได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน โครงการดังกล่าวได้แก่

  • The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program (RGJ)
  • The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program (RGJ-Industry)
  • PERCH-CIC
  • โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุแห่งชาติทุนอื่นๆ
  • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย
  • ทุนจากคณะวิทยาศาสตร์
  • ทุนราชกรีฑาสโมสร
  • ทุนมูลนิธิ ดร.แถบ